Sztuka komunikowania się

    Komunikacja międzyludzka jest jedną ze zdolności, która odróżnia nas od zwierząt. Komunikując się dysponujemy rozwiniętym wachlarzem z zakresu komunikacji werbalnej (mowa), a także niewerbalnej (mowa ciała). Komunikacja obejmuje także o wiele więcej kwestii, takich jak: słowo pisane (np. książki, gazety, czasopisma), a także za pomocą środków przekazu, takich jak: TV, radio, komputer, Internet, płyta, taśma, książki, obrazy, dzieła sztuki, architektura. Możliwości techniczne oraz technologiczne pozwalają nam także na porozumiewanie się na odległość (w czasie rzeczywistym) poprzez takie urządzenia, jak: telefon, Internet, krótkofalówka czy CB radio.

    Komunikacja interpersonalna (międzyludzka) jest procesem złożonym. Zwykle występuje komunikacja słowna (werbalna) w połączeniu z mową ciała (komunikacją niewerbalną). W komunikacji potrzebne są różne narzędzia warsztatowe, dzięki którym będziemy mogli przekazać innym to, co rzeczywiście mamy na myśli. Jest to zasób słownictwa, gramatyka języka, jasność formułowania wypowiedzi, a także brak różnego typu zakłóceń.